Mục Lục
Sô Xô Miền Bắc Bộ bảo vệ môi trường sinh thái đã trả lời các phóng viên câu hỏi về kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm trong các công ty tháo dỡ xe tải
Cập Nhật:2022-07-25 14:39    Lượt Xem:193

Sô Xô Miền Bắc Bộ bảo vệ môi trường sinh thái đã trả lời các phóng viên câu hỏi về kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm trong các công ty tháo dỡ xe tải

Theo báo cáo chính thức của Bộ bảo vệ môi trường sinh thái (0) gần đây, Bộ bảo vệ môi trường sinh thái đã ban hành kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm trong các công ty hủy diệt các động cơ động cơ bị tiêu hủy (ở đây gọi là kỹ thuật cụ kỹ thuật). Người có liên quan phụ trách bộ phận chất thải và hóa chất chất chất chất chất chất chất chất trong Bộ bảo vệ môi trường sinh thái đã trả lời câu hỏi của phóng viên về nền s ửa chữa và nội dung chính của kỹ thuật. Nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm. Dễ dàng trả lời: theo thống kê của Bộ An ninh Quốc gia, số xe vận động viên Trung Quốc đạt đến 395m trong 2021. Sự phát triển nhanh chóng trong tổng số xe máy đã dẫn đến một tăng số lượng lớn các xe vận động ngoài đời. Với sự tiến bộ của công nghệ và cải thiện yêu cầu bảo vệ môi trường của các công ty phá dỡ xe cộ trong nước, kỹ thuật bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường của các công ty hủy hoại xe cộ ngoài đời (Hj348-Mẹ), phát triển bởi chính phủ bảo vệ môi trường cũ trong giải cứu môi trường Hồi giáo tại Giải cứu rộng lớn tại đóSô Xô Miền Bắc, không còn phù hợp với nhu cầu phát triển và quản lý của ngành công nghiệp, và cần phải nhanh chóng được sửa đổi. Sử dụng luật pháp của Cộng hòa Trung Quốc về việc ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm môi trường bằng chất thải đặc biệt và các biện pháp xử lý tái s ử dụng các loại xe rải rác, tăng cường quản lý môi trường môi trường và kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng và hoạt động của các công ty hủy diệt các loại xe cộ, cải thiện sử dụng các nguồn tài nguyên và phát triển lành mạnh trong kinh tế, chúng tôi đã tổ chức một kế hoạch sửa đổi và mô hình kỹ thuật được cấp lần này. Nói rạn! Q: Đây là thứ gì quan trọng nhất của chuyển phải chuyển sang̣n kỹ thuật? The main contents of this revision include: first, it has chắt lọc the structure of the end of-of-Life dispatment Enterprises, and the impressions controlling plans and the pollurant devastating prey; Thứ hai, những yêu cầu mới về quản lý các công ty phá dỡ xe tải và quản lý môi trường của công ty; Thứ ba, yêu cầu kiểm soát sự ô nhiễm mới cho toàn bộ quá trình tách nhau của xe điện. Thứ tư, thêm phần A vào đề nghị yêu cầu về các đặc trưng và vị trí của các sản phẩm chia tách chính của những chiếc xe ngoài đời. Q: Còn gì khác để xem xét tiếp theo? Câu trả lời: những kỹ thuật sửa đổi sẽ được chính thức thực hiện từ tháng Mười, 2022. Để đảm bảo kỹ thuật của kỹ thuật, chúng tôi cũng sẽ thực hiện những việc sau đây: trước tiên, chúng tôi sẽ tăng cường công khai, áp dụng và huấn luyện các tiêu chuẩn. chúng tôi sẽ tổ chức đào tạo cho các bộ phận địa phương chuyên môn về môi trường sinh học, chuyên môn, doanh nghiệp, v. Thứ hai, tiếp tục theo đuổi việc áp dụng kỹ thuật, và luôn cải tiến và cập nhật to àn bộ tiến trình kiểm soát ô nhiễm của bộ máy móc bị phá hủy. Description