Mục Lục
Kqxsmb 7/3/2022 Quy tắc luật là bảo đảm hiệu quả nhất cho nhân quyền (People's Forum)...không bằng lòng theo con đường phát triển nhân quyền ở Trung Quốc.
Cập Nhật:2022-07-12 11:08    Lượt Xem:139

Kqxsmb 7/3/2022 Quy tắc luật là bảo đảm hiệu quả nhất cho nhân quyền (People's Forum)...không bằng lòng theo con đường phát triển nhân quyền ở Trung Quốc.

hạt đậu vàng, hạt đậu bạc, hạt đậu không thể trộn ngẫu nhiên; Chọn những người tốt, làm những điều tốt, và đầu tư vào những người tốt. Trước khi tạo ra một Trung Quốc mới, một bài hát dân tộc như vậy đã được phổ biến rộng rãi trong vùng nông thôn rộng lớn của vùng nền tảng chống Nhật Bản và những vùng giải phóng được phản ánh tích cực trong tình hình bầu cử hạt đậu vào thời điểm đó. Bởi vì đa số nông dân mù chữ, nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sáng tạo đề xuất sử dụng đậu thay vì phiếu để đảm bảo nông dân có quyền bỏ phiếu bình đẳng. Cuộc bầu cử diễn ra ngay sau khi thành lập Trung Quốc mới. Sự thực hiện theo một hàng rào liên tục chứng tỏ rằng đảng của chúng ta luôn chú ý đến việc sử dụng luật pháp để bảo vệ quyền lợi của người dân và liên tục củng cố luật pháp bảo vệ nhân quyền. Quy tắc luật là biểu tượng của nền văn minh và tiến bộ con người. Trong quá trình thúc đẩy toàn bộ luật pháp, Trung Quốc đã áp đặt sự bảo vệ nhân quyền qua tất cả các liên kết như pháp luật khoa học, nghiêm ngặt luật pháp, công lý công bằng và tuân thủ pháp luật của toàn bộ người dân: tôn trọng và bảo vệ nhân quyền đã trở thành một nguyên tắc chính sách quan trọng, và hệ pháp luật xã hội xã hội xã hội xã hội cùng với Hiến pháp Trung Quốc đã được cải thiện liên tục. Đạo luật quản lý đã được phát triển thêmKqxsmb 7/3/2022, và chức năng quản lý đã được nâng cao hơn. Một cải cách pháp lý sâu sắc và nỗ lực làm cho nhân dân cảm thấy công bằng và công bằng trong mọi vụ án; Việc xây dựng một xã hội luật đã phát triển sâu sắc, và khái niệm về luật pháp và nhận thức về luật pháp bảo vệ nhân quyền trong toàn bộ xã hội đã tăng lên đáng kể. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuân thủ luật pháp, đảm bảo chặt chẽ việc hợp pháp hóa quyền con người. Một chiến dịch phát triển nhân quyền ở Trung Quốc là một con đường dựa trên nguyên tắc luật pháp. Kể từ lúc mới thành lập Trung Quốc, Trung Quốc luôn coi trọng luật pháp để bảo vệ nhân quyền. Hiến pháp của Cộng hòa nhân dân Trung Quốc, được chấp thuận bởi Quốc hội Nhân dân Quốc gia đầu tiên, lập một chương đặc biệt để xác định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của người dân. Từ việc soạn thảo mật mã dân sự cho tới việc thực hiện đầy đủ quy mô để xây dựng một chính phủ luật pháp luật pháp luật pháp luật pháp, từ việc cố gắng tiến hành cải tiến hệ thống tòa án tới việc phát triển to àn diện xây dựng một xã hội được luật thống trị... Trung Quốc đã có những thành tựu lớn trong việc hợp pháp nhân quyền, quyền và tự do cơ bản của người Trung Quốc đã được đảm bảo hiệu quả hơn, và con đường phát triển quyền lợi của chủ nghĩa xã hội với đặc tính Trung Quốc đã rộng hơn và rộng hơn. Những người Trung Quốc chưa bao giờ được hưởng đầy đủ quyền kinh tế, xã hội và văn hóa và quyền dân sự và chính trị như ngày hôm nay. Chúng tôi tuân theo nguyên tắc rằng mọi người đều bình đẳng trước luật pháp, đẩy nhanh việc cải thiện hệ thống luật pháp phù hợp với sự công bằng trong quyền lợi, cơ hội và luật lệ, bảo vệ quyền cá nhân của người dân, bảo vệ quyền lợi chính trị cơ bản của người dân như bầu cử dân, hội ý kiến dân chủ, quyết định dân chủ, quản lý dân chủ và giám sát dân chủ, và luôn tăng cường mức độ bảo vệ pháp lý của nhân quyền. Trong cuộc hành trình mới, chúng ta nên cải tiến trong lĩnh vực luật pháp, cải thiện cơ chế bảo vệ pháp lý của nhân quyền, nhận thức sự tôn trọng và bảo vệ nhân quyền trong toàn bộ chuỗi, toàn bộ quy trình và toàn bộ sự bao gồm pháp luật, pháp luật, pháp luật, luật pháp luật, luật pháp luật, luật pháp luật, và để nhân dân cảm thấy sự công bằng và công bằng trong mọi hệ thống pháp luật, mọi quyết định pháp luật và mọi trường hợp pháp. Chúng ta phải nghiên cứu, lên kế hoạch và giải quyết những vấn đề nổi bật được phản ánh mạnh mẽ bởi nhân dân trong lĩnh vực luật pháp, đối xử công bằng với yêu cầu của nhân dân, và bảo vệ quyền lợi của nhân dân với luật pháp. Đó là quyết tâm và không ngừng nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc để cai trị to àn bộ đất nước theo luật pháp, hoàn toàn cải thiện nguyên tắc luật pháp trong việc bảo vệ nhân quyền, đảm cho mọi người có quyền và tự do đầy đủ, nỗ lực để đạt được sự công bằng xã hội và công bằng hơn, và thúc đẩy phát triển toàn cầu của nhân loại và tiến bộ của xã hội. Chúng ta sẽ tiếp tục cải tiến trong lĩnh vực nguyên tắc luật pháp, cải thiện cơ chế để đảm bảo nguyên tắc luật cho nhân quyền, đóng vai trò của nguyên tắc luật trong việc bảo vệ nhân quyền con người, kiên trì, và làm việc lâu dài, chúng ta chắc chắn có thể đảm bảo người dân được hưởng quyền và tự do, thúc đẩy phát triển to àn cầu nhân dân Fuller và xã hội, và đạt nhiều thành tựu hơn trong việc phát triển nhân quyền dưới chủ nghĩa xã hội với tính Trung Hoa. Description